Digital redovisningsekonom/

-konsult med löneadministration

Vill du hantera ekonomisk redovisning och information? Då är yrkesrollen Redovisningsekonom och utbildningen Digital Redovisningsekonom/-konsult med löneadministration rätt för dig. Som Redovisningsekonom arbetar du med bokföring, ekonomisk redovisning, hantering av avgifter och skatter samt löneadministration. Efter utbildningen kan du jobba som t ex redovisningsekonom, ekonomiassistent eller löneadministratör.

Plats:

Luleå

Sista ansökningsdag:

2024-05-19

Utbildningen startar:

2024-08-19

Redovisningsekonomer och konsulter kommer inte att stå utan jobb! 

Eftersom företag och organisationer behöver upprätthålla noggranna ekonomiska register och följa regelverk för redovisning och beskattning, är behovet av kvalificerade redovisningsekonomer konstant. Många företag, särskilt större företag, anställer interna redovisningsekonomer för att hantera sina ekonomiska processer.  

Det startas drygt 70 000 företag varje år i Sverige och en allt högre andel av företagen outsourcar redovisning och lönehantering. Redovisningsbyråer har större efterfrågan från kunder än de kan möta och har därför ett stort behov av att rekrytera utbildade redovisningsekonomer.  

Inom redovisningsområdet sker en fortsatt digitalisering och automatisering samt krav på hållbarhetsredovisning. Yrkesrollen förändras därmed och blir mer konsultativ och rådgivande.  

Redovisningsekonomer/konsulter kommer således inte att stå utan jobb, utan yrkesrollen kommer att förändras till att mer fokusera på värdeskapande uppgifter. Och med ett omfattande nätverk och stark koppling till arbetslivet ger vi dig förutom kunskaper och färdigheter en direkt väg in i arbetslivet genom flera veckors praktik. 

Utbildningen Digital Redovisningsekonom/-konsult med löneadministration är utvecklad i nära samarbete med ledande företag och experter inom branschen för att matcha specifika behov av kompetens inom redovisning och löneadministration. 

Vad gör en Redovisningsekonom?

En Redovisningsekonom har en central och viktig roll inom företag och organisationer eftersom de ansvarar för att hantera och rapportera företagets ekonomi på ett korrekt och lagligt sätt. Rollen som Redovisningsekonom innebär ansvar för bokföring, ekonomisk redovisning och korrekt hantering av arbetsgivaravgifter, skatter och moms. Ditt deltagande i bokslut och årsredovisning ger en helhetsbild av företagets ekonomi och stödjer beslutsfattandet för att nå lönsamhetsmålen. 

En Redovisningsekonom med löneadministration intar en nyckelposition inom hanteringen och administrationen av företagets lönefrågor med hjälp av avancerade digitala verktyg och system. Deras mångfacetterade arbetsuppgifter inkluderar löneberäkningar, administration av lönesystem, efterlevnad av lagstiftning och regelverk, kommunikation med anställda, generering av rapporter och samverkan med andra avdelningar. 

Utöver interna positioner kan redovisningsekonomer även arbeta som konsulter eller på redovisningsbyråer som tillhandahåller ekonomiska tjänster till olika kunder. Som redovisningskonsult intar du en än mer konsultativ och rådgivande roll för kunderna. 

Utbildning på NBI/Handelsakademin

Med målsättningen att du som studerande ska vara väl rustad för kommande arbetsliv och uppleva din studietid som intressant, rolig och inspirerande, arbetar vi utifrån en gemensam pedagogik och format. I undervisningen blandar vi nätbaserat lärande med lärande i klassrum och lärande i arbete. Detta är en schemalagd heltidsutbildning med undervisning på skolan, och online 2-3 dagar per vecka. Övrig tid arbetar du självständigt eller i grupp och kan själv planera din tid. Under lärande i arbete, LiA, följer du de arbetstider som gäller på företaget. Antalet schemalagda dagar kan variera något mellan kurserna.

I korthet:

Klicka på länken så tas du direkt till den information som du söker!

Ansökan - så här går det till!

Att söka en YH-utbildning är verkligen inte svårt. Det du ska tänka på är att lämna in din ansökan i tid, även om den inte är komplett. Det finns tid att skicka in dina bilagor även efter sista ansökningsdag.

Om du inte är behörig, har du tid på dig att bli det. Om du söker till våra IT-utbildningar och har all behörighet som efterfrågas men saknar kunskaper i programmering 1, kan du få gå en avgiftsfri förberedande kurs på distans under 4.v under våren. Du får mer info när du har skickat in din ansökan.

Ansökan görs i yh-antagning.se. När du skickat in dina ansökningshandlingar guidar vi dig vidare genom processen.

Ansök här!

Klicka på länken för att komma yill yh-antagning.se, där du gör din ansökan

Snabbfakta

Nästa start
Den 19 augusti i Luleå
Sista ansökan
Den 19 maj, 2024
Studieform
Utbildningen sträcker sig över 2 år, motsvarande 85 veckor. Detta är en schemalagd heltidstubildning med undervisning på skolan, och online 2-3 dagar per vecka. Övrig tid arbetar du självständigt eller i grupp och kan själv planera din tid. Under lärande i arbete, LiA, följer du de arbetstider som gäller på företaget.
Lärande i arbete (LIA)
Totalt 24 veckor under 2 perioder. 10+14 veckor
Urval
Vid många sökande görs ett urval utifrån särskilt urvalsprov i svenska, engelska, matematik och Excel
Övrigt
Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiemedel CSN samt berättigar till omställningsstudiestöd
Examen
Yrkeshögskoleexamen, 425 YH-poäng

Behörighet

Gymnasieexamen samt lägst betyg E i matematik 2 och svenska 2 eller svenska som andraspråk 2.

Saknar du behörighet?

Matematik 2/B:
Om du saknar betyg i Matematik 2/B finns det två alternativ tillgängliga för dig. Du kan antingen genomföra ett digitalt behörighetstest eller delta i en behörighetsförberedande onlinekurs. Kursen sträcker sig över fyra veckor, där du självständigt arbetar med förinspelade lektioner och övningar. Avslutningsvis genomförs en tentamen. Både testet och kursen är kostnadsfria, och kursen är även berättigad till CSN-stöd.

När du skickar in din ansökan kommer du att få återkoppling från oss och ytterligare information om hur du kan anmäla dig till antingen testet eller kursen via YH-antagning.

Engelska 6/B: 
Om du inte har betyg i Engelska 6/B kan vi stödja dig i att uppnå behörigheten genom att genomföra ett online-behörighetstest.

När du skickar in din ansökan kommer du att få återkoppling från oss via YH-antagning, där får du ytterligare information om hur du gör behörighetstestet.

Yrkesroller efter utbildningen

Digital Redovisningsekonom:
I rollen som Digital Redovisningsekonom/konsult med löneadministration intar du en central position inom företags ekonomihantering. Du ansvarar för att implementera och optimera digitala lösningar för redovisning och löneadministration, säkerställande av effektiva och moderna arbetsmetoder. 

Löneadministratör:
I rollen som löneadministratör är du experten på att hantera och administrera lönefrågor. Dina uppgifter inkluderar att beräkna löner, rapportera lönerelaterad information och säkerställa överensstämmelse med gällande lagstiftning. 

Redovisningskonsult:
Som redovisningskonsult inom digital redovisning och löneadministration agerar du som rådgivare och expert inom ekonomi och redovisning. Du kan specialisera dig på områden som bokföring, fakturering eller bokslut och deklarationer. 

Ekonomiassistent:
I rollen som ekonomiassistent stödjer du det övergripande redovisningsarbetet och kan vara involverad i diverse administrativa ekonomiska uppgifter. Det kan inkludera att hantera fakturor, bokföring och ekonomisk rapportering. 

Finanscontroller:
Som finanscontroller har du en övergripande ansvar för att övervaka och analysera företagets ekonomiska prestanda. Du bidrar till strategisk ekonomisk planering och rapportering. 

Kurser

Poäng
Excel och IT-system

Effektiv användning av IT-verktyg, särskilt Excel, för att minimera manuellt arbete och främja överblick inom ekonomiarbete. Förvärva grundläggande kunskaper i Word och Powerpoint samt förståelse för affärssystem och kommunikation.

15
Företagsekonomi

Förståelse för grundläggande företagsekonomi, inklusive resultat, balans och likviditet. Färdigheter i att genomföra resultat- och likviditetsplanering i Excel samt skapa och använda budgetar. Utveckla grundläggande kunskaper om olika företagsformer och sambanden mellan resultat, balans och likviditet.

25
Redovisning 1

Kunskaper i löpande bokföring och centrala begrepp. Förmåga att samla in, arkivera, bearbeta och presentera redovisningsdata. Förståelse för bokförings- och årsredovisningslagar. Utveckla färdigheter i att skapa enklare nyckeltal och dra slutsatser utifrån dessa.

25
Redovisning 2

Praktisk användning av datoriserade ekonomiska system för affärsredovisning och bokslut. Kompetens i att göra löpande redovisning i olika bolagsformer och skapa bokslut enligt olika regelverk. Förvärva kunskaper om pension i olika bolagsformer och tolka redovisningsdata med hjälp av nyckeltal.

25
Redovisning 3

Användning av datoriserade boksluts- och skattesystem. Färdigheter i att göra bokslut och deklarationer i olika regelverk samt periodisera inkomster och utgifter. Utveckla förmåga att göra rimlighetsanalyser av bokföring och bokslut samt presentera resultat och årsredovisning.

25
Handelsrätt

Kunskaper i att bedöma och hantera rättsliga frågeställningar inom företagsverksamhet. Förståelse för grundläggande juridiska begrepp och förmåga att presentera lösningar genom tillämpning av juridisk metod. Utveckla självständig förmåga att söka och tillämpa källor inom det obligationsrättsliga området.

50
Ekonomistyrning

Behandling av ekonomistyrning och finansiell planering. Kunskaper i begrepp, modeller och metoder. Färdigheter i lönsamhetsberäkningar, budgetering och rapportering. Utveckla kompetens inom kapitalanvändning och intern ekonomisk rapportering.

20
Löneadministration

Teoretiska och praktiska kunskaper inom löneadministration. Färdigheter i att sköta löneredovisning, inklusive beräkning av semesterersättningar och skatteredovisning. Förståelse för arbetsrätt och kollektivavtal.

30
Konsultrollen

Utveckling av kunskap om den konsultativa processen och förmåga att tillämpa säljande arbetssätt i kundrelationer. Skapande av nätverk och hantering av konflikter. Förvärv av kunskaper om trender och utveckling inom redovisningsområdet.

10
LIA 1

Aktivt deltagande i det dagliga arbetet på LIA-platsen. Färdigheter i att tillämpa teoretiska moment i praktiken och analysera företagens redovisningssystem. Förståelse för ett företags lönehanteringssystem och rutiner.

50
Beskattningsrätt

Kunskaper och tillämpning av skattemässiga regler för inkomstslag och mervärdesskatt. Analytisk förmåga och förmåga att presentera rättsliga lösningar inom skatterätt. Redogöra för grunderna i den rättsliga regleringen vad gäller inkomstskatt, mervärdesskatt, sociala avgifter och taxeringsförfarandet.

60
LIA 2

Fördjupade kunskaper i löpande redovisning och löneadministration. Planering och genomförande av arbetsuppgifter på en avancerad nivå. Självständig analys av företagets ekonomisystem. Utveckla kompetens att analysera företagets affärs-/redovisningssystem ur ett effektivitetsperspektiv, informationsbehovsperspektiv, redovisningsperspektiv samt ur ett riskhanteringsperspektiv.

70
Examensarbete

Utveckla förmåga att självständigt analysera och presentera ett konsultuppdrag inom redovisningsområdet. Använda metoder för rapportskrivning, utrednings- och underlagsarbete. Kombinera olika teorier, modeller och analyser för att lösa komplexa frågeställningar.

20
Totalt 425

Praktik (LIA)

24 v värdefull praktik på företag (LiA)

Genom dina praktikperioder ute på företag får du möjlighet att skapa goda relationer och få värdefull praktisk erfarenhet. NBI/Handelsakademin kan tipsa om LiA-företag, men du tar själv kontakt med företaget och säljer in dig.

Du kan göra din LiA på vilken ort du vill, även utomlands, så länge uppgifterna är i linje med kursplanen och det finns en engagerad handledare som vet vad det innebär. Din utbildningsledare kommer att ha kontakt med handledaren i företaget och gör vanligtvis ett besök på ditt LiA-företag.

Under lärande i arbete (LIA) följer du de arbetstider som gäller på praktikföretaget.

Några av våra partnerföretag:

Revisionären, Bodens Kommun, Aspia, Money Revision AB, Försvarsmakten, Region Norrbotten, AMF Luleå, Småföretagsbyrån, Aspia, m.fl.

Vad är YH?

YH-utbildningar matchas mot arbetslivets behov och innebär att deras innehåll och inriktning utvecklas och förändras. Nya utbildningar kan starta och andra försvinna allt eftersom kompetensbehovet förändras. För dig som studerande innebär det att din yrkeskunskap är aktuell och efterfrågad i arbetslivet när du är klar med din utbildning.

  • Utbildar till en tydlig yrkesroll
  • Nära samarbete med företag
  • Teori varvas med praktik
  • 9 av 10 får jobb

Avgifter

  • Utbildningen är avgiftsfri. Kostnad för litteratur kan tillkomma
  • Berättigar till studiemedel. Ansök hos CSN
  • Berättigar till omställningsstudiestöd. Ansök hos CSN

Vår utbildning är CSN-berättigad och kvalificerar också för omställningsstudiestöd, vilket ger dig möjlighet att få ekonomiskt stöd under din studieperiod.

För ytterligare information om omställningsstudiestödet och att söka CSN, klicka på de separata länkarna nedan. Varje länk leder dig till en sida där du kan läsa mer om hur du kan få stöd för din nya framtid

Kontakta oss

Malin Styrman

Utbildningsledare Luleå

“Redovisningsekonom med löneadministration var en jättebra utbildning och jag har lärt mig så mycket – det märkte jag redan på praktiken. Jag har fått jobb också som redovisnings- och lönekonsult, så det känns super.”

Charlotte Ceder ÖhlundRedovisningsekonom

Inför din ansökan

Utöver gymnasieexamen, finns det finns det krav på så kallade särskilda förkunskaper. Det brukar handla om att du ska ha godkända betyg från vissa specifika kurser från gymnasiet eller att du ska ha viss arbetslivserfarenhet. I denna video går vi igenom vad som är viktigt inför din ansökan

Behörighet

Vill du söka till en av våra IT-utbildningar men har inte läst programmering 1? Vi har förberedande kurser som gör dig behörig. I denna video går vi igenom hur du söker till en av våra förberedande kurser i programmering 1

Urvalprocessen

När vi har många sökande och ska rangordna alla behöriga via ”urval”, har vi valt att göra det med hjälp av ett urvalsprov. Ett sådant prov kan ge extra poäng i rangordningen, och det ökar din chans att bli antagen. I denna video går vi igenom urvalsprov och hur detta går till

Antagningsprocessen

Antagningsprocessen kan pågå ändå fram till utbildningsstart. Du har lämnat in din ansökan, men vad händer nu? I denna video går vi igenom vad som sker efter det att du lämnat in din ansökan, vad som är viktigt att hålla koll på, och när du kan förvänta dig att få ett antagningsbesked från oss.