Arbetar du med inköpsprocesser och vill bidra till en hållbar utveckling? Kursen Sustainable Procurement ger dig kunskaper och nödvändiga verktyg och metoder för att forma, planera och genomföra förändringsarbete i inköpsprocessen i strävan att minska klimatpåverkan i processens alla delar. Genom hållbarhetsanalyser så som väsentlighets- och riskanalyser får du kunskap att integrera hållbarhetsarbetet i leverantörsleden. Kursen är på distans, halvfart för att kunna kombinera med arbete och du kan delta var du än bor eller befinner dig

Utbildningsform & kursstart
 • Distanskurs, halvfart
 • Nästa start: Höstterminen, 2024
Ansökan
 • Stängd
Omfattning
 • 20 veckor, 50 YH-poäng
Avgifter
 • Utbildningen är avgiftsfri. Kostnad för litteratur kan tillkomma
 • Berättigar till studiemedel. Ansök hos CSN
 • Berättigar till omställningsstudiestöd. Ansök hos CSN
Hösten, 2024

Vill du bli en drivkraft för förändring? Denna kurs ger dig kunskap och verktygen för att säkerställa och leda hållbara inköpsprocesser och bidra till en mer hållbar framtid.

Under kursen fokuserar vi på tre centrala steg i inköpsprocessen: analys, planering och implementering. Du lär dig planera inköpsarbete utifrån mål 8 och 12 i Agenda 2030, identifiera och analysera hållbarhetsrisker, följa upp kravspecifikationer vid offentlig upphandling och genomföra SWOT och GAP-analyser.

Du ökar din förmåga att ställa om/utveckla inköpsarbete utifrån hållbarhetsmål, analysera och dokumentera hållbarhetsrisker hos leverantörer samt driva projekt inom omställningsarbete och hållbarhet.

Du lär dig viktiga aspekter av att säkerställa hållbara inköpsprocesser. Du kommer att utveckla din förmåga att analysera och bedöma hållbarhetsrisker både i inköpsprocessen och hos leverantörer. Genom att genomföra väsentlighets- och riskanalyser kommer du att kunna identifiera och fokusera på de viktigaste hållbarhetsfrågorna. Detta ger dig möjlighet att fatta informerade beslut och vidta åtgärder som främjar hållbarhet och bidrar till en mer hållbar framtid.

Som kursdeltagare behöver du ha minst två års yrkeserfarenhet inom operativt, taktiskt eller strategiskt inköpsarbete.

Efter kursen ska du:

 • Ha kunskap om FN:s globala mål, Agenda 2030, och hur de relaterar till hållbara inköp.
 • Vara medveten om relevanta standarder och föreskrifter inom miljö, kvalitet, etik, arbetsmiljö och sociala frågor.
 • Ha förmåga att genomföra inköps- och avtalsanalyser samt att identifiera hållbarhetsrisker i inköpsprocessen och hos leverantörer.
 • Ha kompetens att utföra väsentlighets- och riskanalyser.
 • Ha förståelse för hur man kan analysera avtal utifrån hållbarhetsmål och KPI:er.
 • Ha kompetens att planera inköpsarbetet/processen med fokus på mål 8 och 12 i Agenda 2030.
 • Kunna använda analysmetoder som SWOT, Kraljic och Pestle för att optimera inköpsprocessen.
 • Ha förmåga att använda projektmetodik och driva omställningsarbete för att utveckla och förbättra hållbara inköpsprocesser.
 • Ha förståelse för organisationspsykologi och betydelsen av att skapa en kultur som främjar hållbara inköp.
Examen
YH-kurs, 50 YH-poäng
Studieform
Distans, halvfart, 20 veckor. Livelektioner tisdagar 13:00-16:00. Därutöver sker handledning och frågestunder.
Grundläggande behörighet och särskilda förkunskaper
Lägst betyg E/3/G i Engelska 6 och svenska 2 eller svenska som andraspråk. Minst två års yrkeserfarenhet inom operativt, taktiskt eller strategiskt inköpsarbete.
Urval
Vid många sökande görs ett urval utifrån yrkeserfarenhet
Övrigt
Kursen är avgiftsfri och berättigar till studiemedel via CSN. Kostnad för litteratur kan tillkomma. Kursen ger rätt till omställningsstudiestöd.
Kurser Poäng
Hållbarhet av inköpsprocessen

Kursen  fokuserar på att analysera och hantera hållbarhetsrelaterade risker och möjligheter inom inköpsprocessen. Den behandlar FN:s globala mål, globala och nationella hållbarhetsutmaningar, hållbarhetsarbete i sourcingprocessen, implementering av UN Guiding Principles och OECD:s riktlinjer, samt väsentlighetsanalys. Kursen syftar till att integrera hållbarhetskrav i upphandlingar, följa upp med relevanta KPI:er, och planera för att integrera hållbarhetsarbetet internt. Studenterna förväntas kunna genomföra risk- och väsentlighetsanalyser, identifiera risker i leverantörskedjan och skapa åtgärdsplaner. Kursen ger kunskaper för att främja hållbar utveckling inom inköpsprocessen

15
Introduktion till hållbara leverantörskedjor

Kursen ger kunskaper om hållbara inköpsprocesser, företagets påverkan i leverantörsledet samt relevanta lagar och ramverk. Innehållet inkluderar hållbarhetsdefinition, Agenda 2030, ILO, FN:s vägledande principer, OECD:s riktlinjer, NGOs och certifieringar, samt EU:s taxonomi. Efter kursen förväntas studenterna ha förståelse för företagets roll i leverantörskedjan och kännedom om gällande lagstiftning.

15
Krav och uppföljning

Kursen fokuserar på hur kravställning mot leverantörer påverkar uppföljningen och hur man bearbetar data för att få en transparent och förklarande bild av sitt arbete till hållbarhetsredovisningen. Innehållet inkluderar hållbarhet i inköpsprocessen, krav i upphandlingar, logistik och transport, miljömärkningar och certifieringar, policy och uppförandekod, uppföljning, relevanta KPI:er och hållbarhetsredovisning. Efter kursen förväntas studenterna ha kunskaper om kravställning mot leverantörer, datahantering för transparent hållbarhetsredovisning, logistikens och transporternas påverkan på hållbara inköp, hållbarhetskriterier för offentlig upphandling och KPI:er kopplade till hållbarhetsmål.

20

Ansökan stängd

Anmäl intresse här under, så får du mail från oss när vi öppnar ansökan inför nästa start

Intresserad av kommande starter?

Anmäl intresse, så får du mail från oss!

Intresseanmälan till kurser

Ansökan - såhär går det till

Ansökan görs i yh-antagning.se. När du skickat in dina ansökningshandlingar guidar vi dig vidare genom processen.

Såhär kan vi hjälpa dig

Såhär kan vi hjälpa dig inför och under utbildningen.

Kontaktpersoner

Camilla Verngren / NBI-handelsakademin

Camilla Verngren

Utbildningsledare

+46 31 – 704 67 00
hej@nbi-handelsakademin.se