Arbetar du inom byggsektorn och vill utvecklas vidare inom hållbarhet? Kursen Hållbarhet inom Byggsektorn ger dig specialiserade och aktuella kunskaper kring hållbarhet för hela kedjan, från beställning, projektering till produktion och uppföljning. Kursen är på distans och halvfart för att kunna kombineras med arbete och genomföras var du än bor eller befinner dig.

Utbildningsform & kursstart
 • Distanskurs, halvfart
 • Nästa start: Höstterminen, 2024
Ansökan
 • Stängd
Omfattning
 • 20 veckor, 50 YH-poäng
Avgifter
 • Utbildningen är avgiftsfri. Kostnad för litteratur kan tillkomma
 • Berättigar till studiemedel. Ansök hos CSN
 • Berättigar till omställningsstudiestöd. Ansök hos CSN

Arbetsmarknaden genomgår en stor förändring, till följd av faktorer som globalisering, digitalisering och miljöomställning. Ett livslångt lärande är en nyckel till framtidens yrkesliv. Byggsektorn växer och hållbarhet är en kritisk framgångsfaktor och nyckelkompetens i allt framtida byggande.

Med Sveriges klimatmål om netto noll utsläpp av växthusgaser till år 2045 är minskningen inom bygg- och fastighetssektorn central. Nybebyggelsen ska vara anpassningsbar för människors ändrade behov och för olika ändamål. Återvinning och återbruk av råvaror/material har blivit alltmer viktigt för att minska råvaruuttag av nytt material som idag är begränsat, i det cirkulära samhället.

Nya kunskaper inom hållbarhet för hela kedjan från beställning, projektering till produktion står högt i kurs inom byggbranschen. Det händer mycket kring både materialanvändning, återbruk och energianvändning. Även kompetenser kring ekonomisk hållbarhet och social hållbarhet blir viktiga. Generellt kan sägas att kompetenser inom miljö, klimat och hållbarhet behövs och efterfrågas på alla roller inom bygg- och fastighetssektorn.

Kursen vänder sig till dig med erfarenhet inom byggsektorn som vill utvecklas vidare inom hållbarhet. Det övergripande målet med utbildningen är att ge specialiserade kunskaper inom hållbarhet. Dels genom kunskap rörande teorier och begrepp och faktabaserade kunskaper om tekniska lösningar för energiåtgång, materialval och byggteknik, genom kvalitets-, miljö och arbetsmiljökrav som ställs inom byggsektorn. Men också genom praktisk kunskap om digitala verktyg, programvaror, ritningsläsning och för att bedriva förbättringsarbete/effektivisering.

Kursen genomförs på distans och har ett flexibelt upplägg vilket gör det möjligt att kombinera studier med arbete samt att studera oavsett var man bor eller befinner sig. Genom en digital studieplattform livesänds lektioner med möjlighet att interagera med såväl utbildare som med övriga deltagare. Under utbildningen tillhandahålls studieuppgifter som skall lösas individuellt eller i grupp med handledning och frågestunder.

Efter kursen ska du:

 • Ha kunskap om hållbar utveckling inom bygg och fastighetssektorn.
 • Ha kunskap om det regelverk som gäller i Sverige för hållbart byggande och ha en grundläggande förståelse för miljöcertifieringar, energiledningssystem och olika märkningar av byggnader.
 • Ha förståelse för vad en klimatberäkning innebär och dess metodik
 • Kunna  bedöma hur väl en fastighet uppfyller samhällets och verksamhetens mål inom Hållbar utveckling och att föreslå åtgärder för att nå målen
 • Kunna redogöra för hur materialval påverkar resursförbrukning och klimatpåverkan under en byggnads livscykel
 • Förstå och kunna förmedla hur hållbart byggande kan implementeras i hela byggprocessen samt förvaltningsprocessen
Examen
YH-kurs, 50 YH-poäng
Studieform
Distans, halvfart, 20 veckor. Livelektioner en dag per vecka 13:00-16:00. Därutöver sker handledning och frågestunder.
Grundläggande behörighet
Gymnasieexamen samt lägst betyg E/3/G i matematik 2 och svenska 2 eller svenska som andraspråk
Särskilda förkunskaper
Minst ett års yrkeserfarenhet inom byggsektorn med planering, projektering, konstruktionsritning eller beställarfunktion
Urval
Vid många sökande görs ett urval utifrån yrkeserfarenhet
Övrigt
Utbildningen är avgiftsfri och berättigar till studiemedel via CSN. Kostnad för litteratur kan tillkomma. Utbildningen ger rätt till omställningsstudiestöd.
Kurser Poäng
Certifiering, ledning och strategi

Kursen belyser bygg och fastighetsbranschens betydelse för en hållbar utveckling och ger kunskaper om olika miljöcertifieringssystem som finns för hållbart byggande i Sverige. Kursen ger även deltagarna kunskap om hur de olika certifieringssystemen används som styrinstrument i ny och tillbyggnad, hur ansökningsprocessen ser ut och vad som krävs av den som genomför en certifiering.

15
Energi, material och klimat

Under kursen studeras hållbarhet inom en byggnads livscykel, med fokus på hur en byggnad kan bidra till samhällets hållbara utveckling utifrån ett livscykelperspektiv. Miljöcertifieringar för både befintliga byggnader och nybyggnationer studeras, även klimatberäkningar såsom livscykelanalysberäkningar på byggprojekt.

20
Omvärldsanalys och social hållbarhet i byggprojekt

Målet med kursen är att deltagarna skall få kunskap om social hållbarhet i byggprojekt samt hur fastighetsförvaltning i traditionell mening kan förvandlas till en i miljöhänseende föredömlig förvaltning med utgångspunkt i Hållbar utveckling. Målet med kursen ger de studerande fördjupade kunskaper och förutsättningarna för framgångsrikt fastighetsföretagande och en förståelse för fasighetsföretagarens och fastighetsförvaltarens roll och ansvar i samhället och organisationer.

15

Ansökan stängd

Anmäl intresse här under, så får du mail från oss när vi öppnar ansökan inför nästa start

Intresserad av kommande starter?

Anmäl intresse, så får du mail från oss!

Intresseanmälan till kurser

Ansökan - såhär går det till

Ansökan görs i yh-antagning.se. När du skickat in dina ansökningshandlingar guidar vi dig vidare genom processen.

Såhär kan vi hjälpa dig

Såhär kan vi hjälpa dig inför och under utbildningen.

Kontaktpersoner

Jonna Gündert

Utbildningsledare

+46 31 – 704 67 00
hej@nbi-handelsakademin.se

“Vi vill bygga hållbart, både ekonomiskt och miljömässigt. Det ska inte var för dyrt att bygga, och vi vill bygga mer miljösmart. Kollektivavtalen ska vara bra, vi ska följa lagar och regler, betala skatt och försöka minska vår klimatpåverkan ännu mer. Men vi strävar också efter förändrade arbetssätt, och där blir ny teknik och utbildning särskilt viktigt.”

Erik RanängenFöreningsansvarig Byggföretagen i Norrbotten